Privacy Policy

Cellcius, statutair gevestigd aan de Horsten 1, 5612AX te Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Cellcius 

De Horsten 1

5612AX te Eindhoven
tel: 

Olaf Adan is de Functionaris Gegevensbescherming van Cellcius, te bereiken via info@cellcius.com

 

Persoonsgegevens die Cellcius verwerkt

Cellcius verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld via een contactformulier op onze website). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • KVK-nummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cellcius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van eventuele informatie en/of nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van producten, diensten en voorwaarden
 • Het afhandelen van betalingen
 • Om goederen en diensten te leveren
 • Cellcius analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.
 • Cellcius verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens benodigd voor belastingaangiften.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Cellcius neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cellcius) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cellcius bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 3 jaar na beëindiging overeenkomst om op de hoogte gehouden te kunnen worden van eventuele wijzigingen.
Financiële gegevens > Bewaartermijn: 7 jaar, zoals door de Belastingdienst verwacht wordt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cellcius verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cellcius gebruikt alleen functionele en analytische cookies, of vergelijkbare technieken voor analyse van de website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om  eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cellcius en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikbaarhebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cellcius.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cellcius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cellcius.com

Cellcius BV

info@cellcius.nl

www.cellcius.com

Cellcius has it’s roots in